Call us on these phones or use feedback form:
(044) 279-10-25, (098) 623-33-80 info@folkukraine.com

Folk Ukraine team

Igor Ihorovych Dobrutsky

Chairman of the Orgcommittee

Igor Ihorovych Dobrutsky
The project organizer "Folk Ukraine", head of the NGO "Stolychni initsiatyvy"

Project Managers

Anastasia Kuts
Anastasia Kuts
Yuliya Yatkevych
Yuliya Yatkevych
Nadiya Tutenko
Nadiya Tutenko